Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK
Ansvarsfraskrivelse hjemmesider

Disclaimer

Vår målsetning er at opplysningene på denne hjemmesiden skal være så korrekte og oppdaterte som mulig, men vi påtar oss ikke ansvar for at dette er tilfelle. Opplysningene alene er ment som en generell service og orientering. Alle opplysninger kan endres uten varsel, det kan også oppstå tekniske feil og avbrytelser. C WorldWide Asset Management AS påtar seg ikke ansvar for at opplysningene på denne hjemmesiden er korrekte, utfyllende eller tilgjengelige.

Vi etterstreber å holde hjemmesiden fri for elementer som kan overføres til og påvirke eller skade brukerens pc eller lagrede data, men vi kan ikke utelukke at slike kan forekomme og vi påtar oss ikke noe ansvar for dette eller eventuelle konsekvenser dette måtte ha.

Opplysningene på denne hjemmesiden kan ikke betraktes som rådgivning vedrørende investeringsmessige eller andre forhold og kan ikke påberopes som grunnlag for beslutninger om kjøp eller salg (eller unnlatelse av dette) av våre produkter, og vi påtar oss ikke noe ansvar for beslutninger eller disponeringer som treffes eller foretas, eller unnlatelser av dette, på bakgrunn av opplysningene på denne hjemmesiden.

Investorer oppfordres til å søke individuell rådgivning om egne investeringsmessige og dertil tilknyttede forhold og vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. For nærmere opplysninger henvises det til gjeldene prospekter, samt seneste offentliggjorte årsrapport.

Denne hjemmesiden, som i utstrakt grad er utarbeidet på norsk, henvender seg kun til norske investorer. Den henvender seg derfor ikke til personer i jurisdiksjoner hvor utgivelse av og tilgang til hjemmesider av denne karakter er underlagt særlige restriksjoner. Opplysninger og materiale vedrørende finansielle ytelser eller produkter, som er tilgjengelig via denne hjemmesiden, er ikke et tilbud eller en oppfordring til å tilby noe i de jurisdiksjoner hvor slike tilbud eller slike oppfordringer ikke er tillatt, eller til personer som slike tilbud eller oppfordringer ikke er tillatt å tilby ovenfor. Personer som kommer i besittelse av slikt materiale er forpliktet til å selv undersøke og iaktta slike restriksjoner.

Alle rettigheter til de tilgjengelige data tilhører C WorldWide Asset Management AS, og enhver form for videredistribusjon eller gjengivelse er forbudt uten en skriftlig tillatelse i forkant.

Hjemmesiden og bruk av denne er underlagt norsk lovgivning. Eventuelle tvister som måtte oppstå utfra dens innhold skal behandles ved norsk domstol.

Links til andre hjemmesider er kun etablert til brukerens orientering. Vi er ikke ansvarlige for informasjon gjort tilgjengelig av en tredjepart, uavhengig av om det kan oppnås tilgang til disse via en link fra denne hjemmesiden.